تاریخ ترجمه

در تاریخ ترجمه، شما دارای مدرک ارائه شده در آن تاریخ هستید، برای مثال دارای سند ملک یا شناسنامه ای مجرد هستید.

از آنجایی که با گذشت زمان امکان تغییر در مدارک می باشد. شما نیاز به ارائه  ترجمه با تاریخ جدید دارید معمولا ترجمه با تاریخ قدیم مورد پذیرش سفارت خانه ها نمی باشد

 

Related Posts

Leave a comment