ترجمه انواع فرمت و متون

بومی سازی هر ترجمه ای به معنای استفاده از آن متن در هر قشر از جامعه آن کشور می باشد، تمام افراد و ذینفعان باید بتوانند مخاطب خاص آن ترجمه قرار بگیرند.
استفاده از کلمات با معنای اصلی و تجربه کاربری ترجمه سبب دسترسی به حداکثر بومی سازی خواهد شد و این تنها کار دارالترجمه رسمی می باشد.